...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی
2 118م ئەزمەڕ 3
$6
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزایەکانی قەیوان
2 109م سلێمانی 6
$4
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
3 180م
$14
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری جوانی
1 125م سلێمانی 6
$10
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - سائب سیتی
2 120م خۆرهەڵات 5
$7
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
3 230م خۆرئاوا - ئەزمەڕ 5
$17
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دانیا سیتی
2 110م قیبلە 6
$8
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 200م 5
$14
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی
2 118م خۆرهەڵات 11
$6
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەرزایەکانی قەیوان
2 109م سلێمانی 6
$9
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دیلان سیتی 2
4 128م قیبلە 11
$9
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - ده‌روازه‌ سیتی
3 160م قیبلە - خۆرهەڵات 5
$12
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەهاران
3 200م قیبلە - خۆرهەڵات 2
$15
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - بەهاران
3 212م 3
$15
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - قه‌یوان سیتی
3 200م قیبلە - خۆرهەڵات 5
$12
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - دیلان سیتی 1
2 120م ئەزمەڕ 3
$6
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی
3 145م سلێمانی - چاڤی 7
$9
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گاردن سیتی
4 400م ئەزمەڕ 9
$24
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری دایك
2 200م چاڤی 2
$17
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 3
2 130م گۆیژە 17
$9
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گوندی ئه‌ڵمانی
3 145م سلێمانی 6
$6
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - گۆیژە سیتی 3
2 130م گۆیژە 17
$9
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - هەواری جوانی
2 125م سلێمانی 6
$925
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - شاری مامۆستایان
3 118م 10
$218
...
شوقه‌ بۆ فرۆشتن - سلێمانی - پارک تاوەر
3 258م قیبلە - خۆرهەڵات 20
$19